Energie

De inkoop van energie is in het algemeen low interest. Als het licht brandt en de verwarming doet het dan is het o.k. Met die gedachte doet men de markt voor energie én voor zichzelf echter tekort. Wanneer er met regelmaat werk wordt gemaakt van de inkoop van energie is er veel geld te besparen. 

Desondanks begrijpen wij dat een ondernemer liever met zijn core business bezig is. En dat is waar InkoopFocus toegevoegde waarde biedt en ook levert.  InkoopFocus luistert, analyseert en bespreekt  welk produkt het beste past, in welke vorm en voor welke periode.

Lees hieronder meer per onderwerp:

Maatwerk

Voor een ondernemer is de inkoop van energie in het algemeen low Interest. Als het licht brandt en de verwarming doet het dan is in de meeste gevallen wel o.k.

Met die gedachte doet u de markt voor energie én u zelf echter tekort. Wanneer er met regelmaat werk gemaakt wordt van de inkoop van energie kan er veel geld worden bespaard.

 • Desondanks begrijpen wij dat een ondernemer liever met de core business bezig is. En juist dat is waar InkoopFocus toegevoegde waarde biedt én levert. We komen niet met een lijstje met standaardproposities van 1, 3 of 5 jaar waar uit gekozen kan worden. InkoopFocus luistert, analyseert en bespreekt  welk product  het beste past en voor welke periode.

We komen altijd aan tafel en doen nagenoeg niets af via de telefoon. Het via de telefoon afsluiten van overeenkomsten behoort naar onze mening tot “cowboywerk”.  Onze winst zit in het feit dat we jaar op jaar weer op de koffie mogen komen om het vervolg te bespreken. En zijn er tussentijds vragen, dan staan we ook altijd klaar voor u als klant om deze te beantwoorden.

Maatwerk leveren. Dat is ónze kracht en úw voordeel.

Energiefactuur

Uw factuur van de energieleverancier bestaat in principe uit 3 delen: leverkosten, netbeheerskosten en belastingen.

Leverkosten:

De geleverde kwh stroom of m³ aardgas tegen de overeengekomen tarieven. Vaak aangevuld met een relatief klein bedrag wat vaste leverkosten genoemd wordt.

 •  
 • Netbeheerskosten
 • Dit zijn de kosten die u betaalt aan de netbeheerder voor het feit dat er kabels en leidingen liggen naar uw pand, dat er een aansluiting is in uw pand, dat er een meter hangt etc.
 •  
 • De belastingen:
 • Deze bestaan uit energiebelasting en opslag duurzame energie. Enkel deel 1 is tot op zekere hoogte onderhandelbaar danwel te beïnvloeden door op een slimme manier in te kopen. 

Toch is het in veel gevallen mogelijk om kostenvermindering te realiseren, ook op netbeheer en belastingen. InkoopFocus onderzoekt voor de klant of dat in het klantspecifieke geval tot de mogelijkheden behoort. Indien dat zo is, dan zorgt InkoopFocus desgewenst ook voor de concrete realisatie er van.

En voor wat betreft slim inkopen: juist dit laatste is wat InkoopFocus voor haar klanten doet en waarmee inkoopFocus substantiële voordelen genereert.

Electriciteit

Elektriciteit wordt in Nederland de komende decennia steeds belangrijker ten koste van gas. Dat is een politiek besluit.

Of het het juiste besluit is zal moeten blijken. 

Hoe dan ook een zo goed en scherp mogelijk contract voor de levering van electriciteit is erg belangrijk. InkoopFocus helpt u hierbij.    

Aardgas

Aardgas is, ondanks dat de Nederlandse regering heeft besloten dat we “van het gas af moeten” nog altijd een zeer belangrijke energiebron.

 Zowel t.b.v. het voorzien in warmte, als voor het genereren van ernergie voor produktieprocessen en het opwekken van electriciteit.

De komende jaren zal dat zeker nog het geval blijven. Wilt u een zo scherp mogelijk op maat gesneden overeenkomst voor uw gasleverantie ? Neem dan contact op met InkoopFocus. Door onze ervaring in deze markt weten we altijd de beste en voordeligste oplossing te vinden

Kleinverbruik

Een stroom- of gasaansluiting wordt in eerste instantie onderverdeeld in klein- of grootverbruik

Een stroom- of gasaansluiting wordt in eerste instantie onderverdeeld in klein- of grootverbuik. Of een aansluiting onder klein- of grootverbruik valt wordt bepaald door de fysieke grootte er van. 

Voor electriciteit geldt: t/m 3 x 80 Amp. valt onder kleinverbruik en daarboven valt het onder grootverbruik. Voor aardgas geldt: t/m 40 m³ per uur (G40) valt onder kleinverbruik.

Typisch aan kleinverbruikaansluitingen:

 • Bij kleinverbruikaansluitingen worden de totale jaarkosten ingeschat en verdeeld over 12 maanden en dat bedrag wordt per maand in rekening gebracht via een voorschotnota. Eén keer per jaar wordt het verschil met de werkelijke jaarkosten verrekend door middel van een jaarafrekening. In dat geval krijgt de klant dus geld terug, of moet de klant bijbetalen. In onze optiek is het het beste om te proberen de reële kosten zo goed mogelijk in te schatten. Bijbetalen is sowieso vervelend en geld terugkrijgen wat eigenlijk van jezelf is maar wat je gemiddeld een half jaar kwijt bent geweest is naar onze mening ook niet optimaal. InkoopFocus kan d.m.v. rekentools en jarenlange ervaring helpen bij het zo goed mogelijk inschatten van de totale jaarkosten.
 • Bij kleinverbruik worden de netbeheerskosten altijd via de factuur van de energieleverancier in rekening gebracht. Bij grootverbruikaansluitingen stuurt de netbeheerder een aparte factuur.
 • Kleinverbruikovereenkomsten lopen na het verstrijken van de afgesproken looptijd altijd van rechtswege af. In de praktijk betekent dat dat een overeenkomst nooit stilzwijgend verlengd kan worden met een bepaalde, vaste looptijd.

Grootverbruik

Electra aansluitingen groter dan 3 x 80 Amp. en gasaansluitingen groter dan 40 m³ per uur (G40) behoren tot de grootverbruik aansluitingen.

Electra aansluitingen groter dan 3 x 80 Amp. en gasaansluitingen groter dan 40 m³ per uur (G40) behoren tot de grootverbruik aansluitingen. Alhoewel er in de regel ook een groot verbruik meer gepaard gaat, betekent een groot verbruik dus niet per definitie dat er ook een grootverbruikaansluiting ligt.

De belangrijkste verschillen met een kleinverbruikaansluiting:

 • de klant wordt niet op voorschot afgerekend maar op werkelijk maandverbruik
 • Het netbeheer wordt afgerekend via een separate factuur van de netbeheerder i.p.v. via de nota van de energieleverancier
 • Er dient een meetovereenkomst afgesloten te worden met een meetbedrijf
 • Overeenkomsten lopen veelal t/m 31 december en dienen expliciet te worden opgezegd indien men wil overstappen naar een andere energieleverancier.

Netbeheer

De netbeheerder is de eindverantwoordelijke organisatie voor het beheer en de aanleg van de transportnetwerken van electriciteit en aardgas.

Hiertoe is Nederland ingedeeld in een 7-tal regio’s en in elk van die regio’s is één netbeheerder de eindverantwoordelijke. De overkoepelende organsatie van de netbeheerders is Tennet.

Als eindverbruiker kunt u dan ook niet zelf uw netbeheerder kiezen. Afhankelijk van de regio waar u woont zult u het met de aldaar aanwezige netbeheerder moeten doen.

Voor het beheer van die netwerken krijgt de klant door de desbetreffende netbeheerder kosten berekend. Bij kleinverbruikaansluitingen gaat dat via de factuur van de energieleverancier. Bij grootverbruikaansluitingen stuur de netbeheerder aan de klant een separate factuur.

De hoogte van het tarief is weer afhankelijk van de grootte van de aansluiting. Een aanlsluiting van 3 x 35 Amp. bivoorbeeld is duurder dan een aansluiting van 3 x 25 Amp.

Ook de kosten van het netbeheer worden door InkoopFocus onder de loep genomen. Het komt niet zelden voor dat deze verlaagd kunnen worden.

Voor de tarieven (Enexis) klik hier

Meetbedrijf

Ondernemingen met een grootverbruikaansluiting zijn wettelijk verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een erkend meetbedrijf. 

 

Wat doet een meetbedrijf ? Simpel gezegd: het energieverbruik meten.  Elke energieaansluiting is Nederland is wettelijk verplicht een energiemeter te hebben en het verbruik moet volgens wettelijk vastgestelde normen gemeten worden. Dat is een meetdienst en die wordt uitgevoerd door een meetbedrijf. Eindverbruikers met een grootverbruikaansluiting mogen zelf hun eigen meetdienst kiezen. Veelal is dat onbekend bij de eindverbruiker, en daar kan dan ook weer niet zelden een voordeel behaald worden. InkoopFocus kan snel beoordelen of dat bij de klant geldt. Tevens zoekt InkoopFocus voor de klant uit welke meetdienst de scherpste tarieven biedt.

Belasting

Zowel over het verbruik aan electriciteit als aardgas worden belastingen geheven. Deze bestaan uit 2 delen: energiebelasting en opslag duurzame energie (o.d.e.).

 Daarnaast wordt over het totaal ook nog btw geheven.

Energiebelasting en opslag duurzame energie zijn vaste bedragen, gestaffeld naar verbruik. Hoe hoger het verbruik, des te lager de belastingbedragen. Doordat de eerste ( en duurste) staffel natuurlijk wel blijft meetellen en het verbruik hoger is wordt de totale kostenpost vanzelfsprekend ook hoger.

Toch zijn er situaties waarbij er een flinke besparing gerealiseerd kan worden op de te betalen energiebelasting. Veel eindverbruikers kennen deze situatie niet. InkoopFocus wel en  kan u daarbij helpen.

Termijnmarkt

Verreweg de meeste verbruikers van electriciteit en aardgas maken gebruik van de mogelijkheid van vaste tarieven voor een bepaalde tijd.

 Bijvoorbeeld 1, jaar vast, 2, jaar vast of langer. De leverancier koopt de te leveren hoeveelheden dan in op de termijnmarkt en levert deze tegen de afgesproken prijs en gedurende de afgesproken termijn, uit aan de eindverbruiker. Daarbij komen er vanuit de leverancier extra kostencomponenten in de prijs zoals marge, inkoopkosten, risicoafdekking etc.

Voor de eindverbruiker is het voordeel dat deze weet waar men aan toe is. Het risico dan is wel dat de markt gedurende de looptijd daalt waardoor men feitelijk voor een te hoge prijs nog een tijd vast zit aan het levercontract.

Andersom kan uiteraard ook , wat dan weer een goed gevoel geeft.

In de toekomst kijken kan natuurlijk niemand maar op basis van ervaring kan InkoopFocus wel samen met de klant inschatten of een zgn. vast contract de beste optie is, en zo ja, welke looptijd dan gekozen zou moeten worden. 

Dagmarkt

Naast de termijnmarkt  hebben we ook de dagmarkt. Electriciteit en aardgas worden ook op de dagmarkt verhandeld. 

Daarbij wordt electriciteit per uur beprijsd en aardgas per dag. Als eindafnemer, zowel grote als kleine verbruikers kunnen zeer eenvoudig ook op de dagmarkt inkopen. Hier hoeft je zelf niets aan te doen, alles loopt volledig automatisch via de slimme meter.

In de regel is de dagmarkt goedkoper dan de termijnmarkt. 

InkoopFocus bekijkt desgewenst samen met de klant of het inkopen op de dagmarkt een goede optie is.

Voor een overzicht van de gashandelsbeurs: klik hier.

Wil je meer zien van de handelsbeurs van electra: klik dan hier.