Privacyverklaring InkoopFocus

InkoopFocus, gevestigd aan Peelland 21 5133 CK Riel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.inkoopfocus.nl Peelland 21 5133 CK Riel +31.13.7200907

InkoopFocus is te bereiken via info@inkoopfocus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

InkoopFocus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voornaam en / of voorletters en achternaam
 • – Geslacht
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Ibannummer
 • – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch en/of mondeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

InkoopFocus heeft via haar website en/of dienstverlening niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen / verwerken of persoonsgegevens te verzamelen / verwerken m.b.t. personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij dit voor de dienstverlening nodig is en deze personen toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inkoopfocus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InkoopFocus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het wederzijds verkennen van de mogelijkheid tot het aangaan van een zakelijke relatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om onze diensten voor u te kunnen uitvoeren, zoals het laten afsluiten van overeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld energielevering, afvalverwerking of anderszins. InkoopFocus kan dit laten doen direkt door de aanbieder van deze diensten of via een tussenpartij. InkoopFocus zal dit nooit doen zonder uw expliciete toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

InkoopFocus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InkoopFocus) tussen zit. InkoopFocus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 365 waarmee in de toepassing MS Acces de eerder genoemde gegevens worden vastgelegdt.b.v. het eerder genoemde doel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InkoopFocus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. InkoopFocus bewaart de eerder genoemde gegevens zolang als nodig is voor het aanbieden, verwerken of opvolgen van de door InkoopFocus met u overeengekomen dienstverlening. De bewaartermijn eindigt altijd op het moment dat u expliciet verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

InkoopFocus deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening voor u, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InkoopFocus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken teneinde persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InkoopFocus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inkoopfocus.nl. Om

er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. InkoopFocus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InkoopFocus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon of via info@inkoopfocus.nl